โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโจนาธาร ปทุมวัน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ แสงส่อง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางฉวีวรรณ ขันธวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสวาสดิ์ ศรีบุญราษฎร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางชัชฎาภรณ์ ปทุมวัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพอง เหล่าแสลง
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูทวีศักดิ์ ตปคุโน
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุหรือตัวแทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระรัชเทพย์ เขมปัญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุหรือตัวแทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำบุ แสนนาใต้
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุณยกร ภูตะเวช
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองดี ขันธวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี ขันเลข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเลย ผดาวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภีร์ สุครีพ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายความสุข ไชยผง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ