โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นาย ก้องหล้า คนยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายอภิรัฐ โยธาฤทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1