โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาว นิลมล โคตรแสง
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวถนอมจิต พรมน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2