โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ร้อยตรี ทนันชัย เจริญรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นาง สมไสว ภักดีล้น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2