โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
หมู่ที่ 22 บ้านหนองปลาดุก  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
เบอร์โทรศัพท์ 042560033
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3,4 (อ่าน 361) 14 มิ.ย. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย (อ่าน 510) 03 มิ.ย. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 396) 03 มิ.ย. 65
รายงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 (อ่าน 525) 13 มี.ค. 65
กิจกรรมรับวัคซีน(Pfizer) (อ่าน 492) 01 พ.ย. 64
ประชุมประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (อ่าน 529) 30 ต.ค. 64
ประชุมผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 471) 26 ต.ค. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562-2566 (อ่าน 468) 16 ส.ค. 64
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (อ่าน 509) 16 ส.ค. 64
สารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 464) 15 ส.ค. 64
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 389) 07 ก.ค. 64
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา (อ่าน 397) 07 ก.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย (อ่าน 428) 07 ก.ค. 64